Przejdź do treści

Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z usług oferowanych przez SPECMED sp. z o.o. z siedzibą: ul. Paderewskiego 4, 38-400 Krosno.

Informacje ogólne.

Państwa dane osobowe są przetwarzane oraz przechowywane przez SPECMED sp. z o.o. z siedzibą: ul. Paderewskiego 4, 38-400 Krosno zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

Dane osobowe przetwarzają wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora albo podmioty przetwarzające, które dane przetwarzają w oparciu o zawarte przez Administratora umowy o powierzeniu przetwarzania danych, obligujące partnerów do zachowania należytego poziomu zabezpieczenia danych.

Administrator deklaruje, że wdrożył wszystkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby zagwarantować bezpieczeństwo i integralność danych osobowych, które przetwarza, a także by zapobiegać ich utracie, modyfikacji i/lub dostępowi ze strony nieupoważnionych osób trzecich.

Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest SPECMED sp. z o.o. z siedzibą: ul. Paderewskiego 4, 38-400 Krosno reprezentowane przez prezesa Dariusza Wierdaka, posiadające NIP:  684-22-63-306, REGON: 371012665 – 00021, KRS 0000009215.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych możecie się kontaktować z Inspektorem Ochron Danych: inspektor@infomedis.pl.

Administrator przetwarza w celu:

Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązków  prawnych ciążących na SPECMED sp. z o.o.. Państwa dane przetwarzane będą w celu realizacji świadczeń zdrowotnych, prowadzenia statystyk, obsługi procedury reklamacyjnej, realizacji umów z klientami i kontrahentami oraz (w przypadku wyrażonej zgody) informowania Państwa o działalności administratora.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w wskazanych celach.

Kto może mieć dostęp do Państwa danych osobowych?

Dostęp do Państwa danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora oraz inne instytucje i urzędy którym dane przekazywane są z mocy prawa. W przypadku dokumentacji medycznej Państwa dane mogą być przekazane podmiotom i organom wymienionym w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Administrator pod żadnym pozorem nie odsprzedaje i nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim poza sytuacjami opisanymi powyżej.

Jak długo przechowujemy dane?

Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe jedynie przez okres konieczny do spełnienia wymogów obowiązujących przepisów prawa. W szczególności dotyczy to danych niezbędnych do wypełnienia zobowiązań administratora przed organami administracji państwowej. Dane osobowe niezbędne do prowadzenia dokumentacji medycznej będą przechowywane przez okres wskazany w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; pełnych lat od ostatniej wizyty: 20 lat, w przypadku dzieci do 2-go roku życia -22 lata, zdjęcia RTG 10 lat, skierowania 5 lat. Dane uzyskane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu ich usunięcia lub wycofania przez Państwa zgody z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

Czy dane będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych?

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Wam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania. Prawa te regulują przepisy  art. 27, 28, 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W przypadku danych pozyskanych w zgodzie posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do zapomnienia.

Prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie przez nas danych.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Czy dane osobowe będą wykorzystywane w celu ich profilowania lub zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

Państwa dane osobowe nie będą profilowane na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych.

Przetwarzanie danych przez serwis na stronie https://specmed.pl/

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim.